Warunki Montażu mebli

Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, podłogi).
$ 1 . 1
Termin montażu mebli kuchennych w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest uzgadniany w czasie podpisywania umowy na wykonanie mebli.
$ 1 . 2
Przedstawiciel DSK Projekt powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.
$ 1 . 3
W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel DSK Projekt ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.
$ 1 . 4
Przesunięcie terminu dostawy mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta maksymalnie o 10 dni roboczych. Za każdy kolejny dzień magazynowania będą naliczane opłaty w wysokości 40 zł.
$ 1 . 5
Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami dla pomieszczenia kuchennego.
$ 1 . 6
Warunki techniczne przeznaczone dla pomieszczeń kuchennych są dostępne u przedstawiciela DSK Projekt. Na życzenie Klienta DSK Projekt udostępni je bezpłatnie, aby umożliwić Państwu przygotowanie pomieszczenia, tak aby wszystkie sprzęty AGD działały sprawnie oraz aby uniknąć kolizji pomiędzy sprzętem do zabudowy, a poszczególnymi instalacjami.
$ 1 . 7
Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).
$ 1 . 8
Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej wykonanej przez DSK Projekt.
$ 1 . 9
W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 1.5 i 1.8 zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.
$ 1 . 10
Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które DSK Projekt zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.
$ 1 . 11
Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 10 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.
$ 1 . 12
DSK Projekt nie odpowiada za: a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp. - odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp., - niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble, - regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi, - ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz. b. płytki ceramiczne łącznie z fugami - ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża, c. instalacje - wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi, - ich nieprawidłowe działanie. d. sprzęt AGD - niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów AGD, - wady produkcyjne.
$ 1 . 13
Sprzęt AGD zakupiony w DSK Projekt jest montowany bezpłatnie.
$ 1 . 14
Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas rozmów z projektantem.
$ 1 . 15
Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia powinny być wykonane przez montera z uprawnieniami).
$ 1 . 16
PrzeMontaż wykonywany przez ekipę montażową DSK Projekt obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia.
$ 1 . 17
Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem DSK Projekt, dodatkowo płatne.
$ 1 . 18
Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.
$ 1 . 19
Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 1.5 i 1.8 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 1.12a, 1.12b, 1.12c, 1.12d wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.
$ 1 . 20
W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.19, DSK Projekt naliczy kwotę w wysokości 600 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.
$ 1 . 21
Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli.
$ 1 . 22
Wpłatę całej należności za montaż, kupujący zobowiązuje się zapłacić po zakończeniu montażu.
WARUNKI TECHNICZNE DLA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH
Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.
Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej późniejszej eksploatacji.

WARUNKI TECHNICZNE DLA POMIESZCZEŃ DO MONTAŻU MEBLI KUCHENNYCH

$ 1
Dla sprawnego działania urządzeń technicznych zastosowanych w zabudowie kuchennej wszelkie zakończenia instalacji jak i sama instalacja powinna spełniać określone wymogi techniczne regulowane aktualnie obowiązującymi normami.
$ 2
Projekt mebli zawiera w swojej budowie wszystkie te zasady i normy dla jego sprawnego montażu i wygodnej późniejszej eksploatacji.
$ 3
Niedostosowanie się do poniższych zasad przez zamawiającego może spowodować utrudnienia w montażu i użytkowaniu za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
$ 4
W konsekwencji może dojść do wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z przestojem grupy montażowej lub dodatkowych nie wkalkulowanych w zamówienie czynności. Ma to wpływ na ostateczną wartość zamówienia za którą zamawiający odpowiada finansowo.
$ 5
Dlatego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z montażem mebli zalecamy dostosowanie się do poniższych zasad.
$ 6
Odbiorca indywidualny (kupujący) zobowiązany jest udostępnić opróżnione pomieszczenie kuchenne, wyposażone w podejście hydrauliczne, podejścia elektryczne, gazowe i hydrauliczne do urządzeń AGD.
Wymagania dotyczące ścian i podłoża
Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i poziomie.
Za urządzeniami AGD do zabudowy nie mogą być usytuowane ŻADNE przyłącza elektryczne wodne czy gazowe.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy kuchennej jest konieczne.
Lodówka
Przyłącze elektryczne do lodówki powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi, lub w świetle szafki nad lodówką.
Zmywarka
Gniazdko elektryczne z bolcem powinno znajdować się na przykład w szafce pod zlewozmywak, w taki sposób aby nie było usytuowane bezpośrednio przy przyłączach wodno kanalizacyjnych. Gniazdo elektryczne oraz przyłącza wodne nie mogą być umiejscowione na ścianie, bezpośrednio za zmywarką.
W przypadku nie spełnienia w/w zalecenia wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności, za uszkodzenie sprzętu AGD, mebli bądź tez instalacji elektrycznej, wynikające z nieprawidłowego umiejscowienia gniazdka elektrycznego.
Piekarnik elektryczny
Przyłącze elektryczne do piekarnika powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta (za szafką sąsiadującą nie będąca miejscem usytuowania urządzenia AGD) i 20-30cm od podłogi.
Płyta gazowa
Wszystkie odbiorniki gazu w zabudowie podłączane są za pomocą elastycznego przewodu gazowego. Jego długość określana jest zależnie od projektu zabudowy kuchennej. Płyty gazowe zwykle wymagają także dodatkowego gniazda elektrycznego w celu zasilenia zapalarki gazu. Wobec powyższego należy przygotować je w sąsiadującej szafce. Nie dotyczy to modeli piekarników zintegrowanych z płytą.
Płyta elektryczne/indukcyjna
pięcia (nawet do 11kW). Należy więc przygotować przyłącze elektryczne wg wskazań producenta sprzętu AGD. Niezbędne natomiast jest wyprowadzenie przewodu miedzianego 5cio żyłowego, przystosowanego do przenoszenia obciążenia 10kW o dł. ok. 1 m wyprowadzony ze ściany w szafce sąsiadującej z szafką w której planowane jest umiejscowienie płyty elektrycznej/indukcyjnej
Okap/wyciąg powietrza
Gniazdo elektryczne powinno być przygotowane w osi okapu powyżej linii szafek wiszących. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego umiejscowienia przyłącza elektrycznego należy skonsultować jego umiejscowienie z projektantem.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja elektryczna określana jest w zależności od zaplanowanych sprzętów gospodarstwa domowego zarówno dużego jak i małego oraz zaplanowanego w pomieszczeniu oświetlenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej do projektu zabudowy kuchennej jest konieczne.
Ujęcia wody (ciepła i zimna) do baterii
zakończone odpowiednimi zaworami z odpływem skierowanym pionowo do góry, na wys. max 60cm, w centralnym miejscu szafki zlewozmywakowej.
Wyprowadzenie wody (zimnej) do zmywarki
zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys. max 50cm
Wyprowadzenie wody (zimnej) do pralki
zakończone odpowiednim zaworem (3/4”) z odpływem skierowanym pionowo do dołu, na wys.max 65 cm. Umiejscowienie wyprowadzenia wody do pralki a także instalacji odpływowej należy skonsultować i potwierdzić z projektantem.
Bateria naścienna
powinna być umieszczona centralnie w miejscu zlewozmywaka na wys. min 100cm
Lodówki wolnostojące z tzw. „kostkarkami”
Nowoczesne modele lodówek (np. dwuskrzydłowych typu „side by side”) w wielu modelach posiadają urządzenie do zamrażania wody (tzw.Kostkarkę) w przypadku gdy klient decyduję się na zakup takiego modelu należy uwzględnić podczas przygotowywania przyłącza wodnego także do lodówki.
Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona w ścianie
powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek.
Instalacja wodna odpływowa (kanalizacja) prowadzona po ścianie
powinna mieć nie mniej niż 40 mm średnicy i zachowany minimum 5 stopniowy spadek. Odsunięcie od ściany nie może przekraczać 70 mm mierzone dla najbardziej odsuniętych elementów instalacji (mocowania wraz z rurą do ściany).
Zakończenia instalacji odpływowej
powinno znajdować się na wysokości nie wyżej niż 450mm i nie niżej niż 200mm od podłogi oraz powinna znajdować się centralnie w szafce zlewozmywakowej.
W przypadku nie dostosowania się do w/w wymienionych zaleceń wykonawca mebli nie ponosi odpowiedzialności za nieestetyczny wygląd przyłączy oraz zmontowanych mebli (widoczne okablowanie, nie dosunięte, wystające urządzenia AGD ze względu na przebiegające za nimi przyłącza wodne, gazowe itd.)
Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności

Zakres montażu sprzetu AGD

Do zakresu montażu sprzętu ADG należą czynności - trwałe zespolenie sprzętu AGD z meblami
A) Zlewozmywak
Wycięcie otworu po zlew w blacie roboczym, trwałe osadzenie zlewozmywaka na blacie;
Do zakresu montażu nie należy podłączenie zlewu do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
B) Okap
Powieszenie okapu.
Do zakresu montażu nie należy podłączenie okapu do komina wentylacyjnego.
C) Lodówka
Zintegrowanie lodówki z szafką. Montaż frontów. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. Lodówka wolnostojąca: Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę. W przypadku lodówek z instalacją wodną (tzw. kostkarką) Ustawienie lodówki w miejscu wyznaczonym przez projekt. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
Do zakresu montażu nie należy podłączanie lodówki (kostkarki) do instalacji wodnej.
D) Płyta gazowa/elektryczna/indukcyjna
Wycięcie otworu pod płytę w blacie roboczym, trwałe osadzenie płyty na blacie.
Do zakresu montażu nie należy podłączenie płyty do instalacji gazowej/elektrycznej (w zależności od typu).
E) Piekarnik elektryczny
Trwałe zintegrowanie piekarnika z szafką do tego przeznaczoną. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
F) Zmywarka
Ustawienie zmywarki w miejscu wyznaczonym przez projekt, dokręcenie panela dekoracyjnego w przypadku zmywarek do zabudowy. Podłączenie do instalacji elektrycznej, jeżeli sprzęt posiada fabryczną wtyczkę.
Do zakresu montażu nie należy podłączenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
UWAGA! PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DO INSTALCJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ I GAZOWEJ ODBYWA SIĘ STARANIEM I NA KOSZT KLIENTA.
biuro@dsk-projekt.pl